USSD؛ یک بمب ساعتی

  هنگامی که پرونده مؤسسات مالی و اعتباری به تجمعات خیابانی و اعتراضات دامنه‌دار سپرده‌گذاران منجر شد،‌ جامعه ایران شاهد درگیری چند دستگاه کشور بر سر پذیرش مسئولیت این مؤسسات […]